VOTA


City Hall of Madrid


Identity


2017-02
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain
Identity design, poster, Vota, City Hall of Madrid, Koln Studio, Madrid, Spain